Mot de passe perdu ?

Vous avez perdu votre code d'accès ? Entre votre email-ci dessous

Demande d'accès

Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client

Vermeire :
Uw specialist in aandrijvingen Createur de solutions motion

WETTELIJKE BEPALINGEN

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van onderstaande gebruiksvoorwaarden.

2. UITGEVER

De uitgever van deze website is:

SA VERMEIRE TRANSMISSIONS, met maatschappelijke zetel in rue de la Filature, 41 B-4800 ENSIVAL (VERVIERS), bij de KBO geregistreerd onder het nummer 0402.475.467.

3. COMMERCIEEL GEBRUIK

Het gebruik van deze website is bedoeld voor commerciële doeleinden. U mag geen informatie, software, producten of diensten van deze website wijzigen, kopiëren, delen, verzenden, uitzenden, herpubliceren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen of afgeleide werken van deze website maken.

4. ILLEGAAL OF VERBODEN GEBRUIK

U mag de VERMEIRE website alleen gebruiken als u garandeert dat u deze niet zult gebruiken voor illegale doeleinden of voor doeleinden die verboden zijn volgens de geldende wetgeving in de Europese Unie en de voorwaarden die in dit document worden uiteengezet.

5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD

VERMEIRE , in functie van haar activiteit, beheert de inhoud van deze site met de grootste zorg. Desondanks kunnen de informatie, producten en diensten op deze website technische en inhoudelijke onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze gegevens zijn onderhevig aan regelmatige wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. VERMEIRE  en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website.

Neem geen beslissingen op basis van de aanbevelingen op deze website. De informatie op de site wordt voor uw gemak verstrekt. Alleen de door VERMEIRE BELTING gedrukte documenten zijn authentiek. VERMEIRE verbindt zich er ook toe om alle transacties die op de site worden ingevoerd per omgaande te bevestigen en nodigt de gebruikers uit om in geval van twijfel contact op te nemen met VERMEIRE.

De informatie en het materiaal op deze website wordt uitsluitend verstrekt om bezoekers te informeren over verschillende andere producten en/of diensten die door VERMEIRE worden aangeboden en/of verdeeld.

De VERMEIRE website bevat een aantal links naar andere websites. Zij wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites af.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die het eigendom zijn van of worden geclaimd door VERMEIRE of haar gelieerde ondernemingen.

Deze informatie en dit materiaal mag door u alleen worden gereproduceerd en afgedrukt voor strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u geen enkele verwijzing naar deze intellectuele eigendomsrechten verwijdert. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal op geen enkele wijze te verspreiden, te reproduceren of te verkopen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VERMEIRE.

De website www.vermeire.com is een creatie die door het auteursrecht wordt beschermd, zowel wat betreft inhoud als grafisch ontwerp en computerontwikkeling.

Alle elementen van deze site zijn het exclusieve eigendom van VERMEIRE, met uitzondering van de elementen van haar partners.

De bescherming van de website www.vermeire.com en de onderdelen daarvan zijn daarom onderworpen aan de nationale en internationale wetgeving met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen dus niet worden gebruikt of gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VERMEIRE.

Ook de databanken met de op de site gepresenteerde informatie zijn beschermd. Elke extractie of poging tot extractie, zelfs gedeeltelijk, kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder.

Alle rechten op de informatie op de site zijn voorbehouden en de gebruiker is verplicht de auteurs- en merkrechten te respecteren.

7. TOEGANGSBEPERKING

VERMEIRE behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot deze website geheel of gedeeltelijk te weigeren aan iedere gebruiker.

8. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. U erkent in dit verband dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of een van de websites waarnaar wordt verwezen, onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Verviers (België) valt.

04/2019