Mot de passe perdu ?

Vous avez perdu votre code d'accès ? Entre votre email-ci dessous

Demande d'accès

Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client

Vermeire Belting :
Uw specialist in aandrijvingen Creator van Motion oplossingen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERMEIRE AANDRIJVINGEN

Art. 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden bepalen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contractanten op alle bestellingen, offertes en meer in het algemeen op alle diensten die worden geleverd door NV VERMEIRE AANDRIJVINGEN, met maatschappelijke zetel in Gaston Crommenlaan 8 te B-9050 GENT, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0869.758.913 en actief onder de handelsnaam VERMEIRE BELTING.

Door het ondertekenen van de overeenkomst of de bestelbon, het aanvaarden van de orderbevestiging of het plaatsen van een online bestelling op de website van VERMEIRE BELTING, erkent de contractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De medecontractant ziet dientengevolge af van het recht om zijn eigen algemene voorwaarden toe te passen, ook al vermeldt deze laatste dit bij de aanvaarding van de offerte.

Alleen door ons schriftelijk overeengekomen afwijkingen kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de andere partij en deze van VERMEIRE BELTING, hebben de voorwaarden van deze laatste steeds voorrang.

Indien de medecontractant algemene voorwaarden stelt, eveneens in geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en deze van zijn eigen contractanten, prevaleren de algemene voorwaarden van de contractant en zijn de algemene voorwaarden van de medecontractant en die van VERMEIRE BELTING niet van toepassing. De niet-toepasselijkheid van de desbetreffende algemene voorwaarden in het voorziene geval is dus wederkerig.

Alle bestellingen van de koper zijn pas bindend na schriftelijke aanvaarding door ons door het verzenden van onze orderbevestiging, en dit in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en de daarin vermelde bijzondere voorwaarden.

Art. 2: Geldigheid van de aanbiedingen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in onze offertes vermelde prijzen één maand geldig.

Art. 3: Prijzen

Onze prijzen, in Euro en exclusief BTW, worden opgegeven “Ex Works” ( vanaf ons magazijn).

De prijs van de online bestelde producten en diensten is de prijs die VERMEIRE BELTING op de datum van de bestelling op haar website vermeldt.

De klant is verplicht de prijs van de bestelde producten te betalen op het moment van de bestelling. Betalingen kunnen worden gedaan via elke elektronische betaalmethode die VERMEIRE BELTING aanbiedt bij de bestelling. VERMEIRE BELTING behoudt zich het recht voor om bepaalde elektronische betaalmethoden niet te aanvaarden.

Elke bestelling met een waarde van minder dan 25 euro excl. BTW zal gefactureerd worden voor minstens 25 euro excl. BTW en transport.

Art. 4: Facturering en klachten

Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar op onze zetel te Gent, 30 dagen na hun uitgiftedatum. Een korting van 1% op de waarde van de goederen kan worden afgetrokken in geval van betaling binnen 10 dagen na de datum van uitgifte van de factuur.

Elke klacht met betrekking tot de factuur of de goederen moet binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk aan ons worden gericht op onze maatschappelijke zetel.

Art. 5: Sancties in geval van wanbetaling

Facturen die op hun vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest met zich mee, gelijk aan de conventionele rentevoet van 1% per maand. Daarnaast is de koper ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd op grond van een boetebeding dat is vastgesteld op 12% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 100,00 euro.

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle facturen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

Art. 6: Bestellingen en levering

De op de offertes en orderbevestigingen vermelde levertermijnen worden slechts ter informatie gegeven. Overschrijding van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, van welke aard dan ook, ten voordele van de koper, tot een latere weigering van de levering of tot ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel.

VERMEIRE BELTING is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de volledige betaling van de bestelling door de klant vereffend is.

Onverminderd artikel 7 en tenzij anders overeengekomen door VERMEIRE BELTING, kan geen enkele bestelling worden gewijzigd of geannuleerd.

VERMEIRE BELTING behoudt zich het recht voor om een bestelling van producten of diensten te annuleren indien deze niet meer beschikbaar zijn of om andere ernstige en legitieme redenen die aan de klant zullen worden meegedeeld. In dat geval zal VERMEIRE BELTING het initiatief nemen om de klant op het bij de bestelling opgegeven adres op de hoogte te brengen en het volledige bedrag dat hij heeft betaald terug te betalen.

VERMEIRE BELTING kan de klant ook een gelijkaardig product of een gelijkaardige dienst aanbieden in plaats van de terugbetaling voorzien in het vorige lid.

De foto's op de website zijn  slechts indicatief; bovendien kunnen de daadwerkelijk geleverde producten en diensten licht afwijken van de beschrijving van VERMEIRE BELTING of van het te verwachten gebruik dat de klant van plan is te maken. Ten slotte erkent de klant dat VERMEIRE BELTING niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van niet-conformiteit van de bestelde producten voor een abnormaal of onvoorspelbaar gebruik waarvoor de klant deze producten zou willen gebruiken.

Het is de koper niet toegestaan deelleveringen te weigeren.

Art. 7: Gebruik van online diensten

De klant die online een bestelling plaatst op de website van VERMEIRE BELTING verbindt zich ertoe de wettelijke vermeldingen, deze verkoopsvoorwaarden en de Privacycharter na te leven.

Prijzen en hoeveelheden in voorraad worden op de website gepresenteerd door middel van automatische procedures. Deze informatie wordt enkel ter informatie verstrekt en is slechts bindend voor VERMEIRE BELTING na schriftelijke aanvaarding door harentwege door het verzenden van een offerte of een orderbevestiging, en dit onder de algemene en specifieke voorwaarden die daarin worden vermeld.

Via de website kunnen de medewerkers van de klant die een wachtwoord hebben ontvangen, prijsaanvragen en bestellingen naar VERMEIRE BELTING sturen. Indien de klant de samenwerking met een van zijn medewerkers die een wachtwoord heeft stopzet, is het de verantwoordelijkheid van de klant om VERMEIRE BELTING uitdrukkelijk te verzoeken dit wachtwoord te annuleren. VERMEIRE BELTING kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de bestellingen die haar door deze voormalige werknemer worden toegezonden, zelfs niet tegen de wil van de klant in.

Art 8. Herroepingsrecht

De klant die beschouwd wordt als een consument in de zin van het wetboek van economisch recht heeft het recht om VERMEIRE BELTING ervan in kennis te stellen dat hij afziet van de aankoop op afstand (online), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de bestelde producten en diensten.

Bij wijze van uitzondering heeft de klant niet het recht om af te zien van de aankoop als de bestelling is voor:

- Producten waarvan de herroepingstermijn is verstreken;

- Diensten die door VERMEIRE BELTING zijn verleend vóór het verstrijken van de herroepingstermijn;

- Producten op maat gemaakt of aangepast volgens de instructies van de klant;

- Producten die door hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of die snel kunnen bederven of vervallen.

De klant erkent dat hij/ op de hoogte is gesteld en aanvaardt dat hij NIET over een herroepingsrecht beschikt.

De kennisgeving door de klant van zijn wens om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet per aangetekende brief worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van VERMEIRE BELTING.

De klant die zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt zich ertoe de instructies van VERMEIRE BELTING betreffende de wijze van terugzending van de aankopen waarvan hij afziet, op te volgen. De klant draagt de kosten en het risico van de verzending, tenzij hij bewijst dat de geleverde producten niet in overeenstemming waren met zijn bestelling. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal VERMEIRE BELTING de klant de voor de producten in kwestie betaalde prijs terugbetalen, uiterlijk dertig dagen nadat VERMEIRE BELTING de door de klant verzonden producten heeft ontvangen.

VERMEIRE BELTING behoudt zich het recht voor om de terugzending van de producten en/of de terugbetaling van de prijs te weigeren indien de door de klant teruggestuurde producten beschadigd zijn. Indien de geretourneerde producten een lichte beschadiging hebben ondergaan, behoudt VERMEIRE BELTING een deel van de prijs in verhouding tot de geleden beschadiging.

Art. 9: Overdracht van eigendom en risico's

De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen, met inbegrip van hun toebehoren, voor tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, rente en eventuele kosten.

De goederen reizen voor rekening en risico van de koper.

Alle transportrisico's zijn uitsluitend voor rekening van de koper. 

Voorschotten kunnen worden aangehouden om eventuele verliezen bij wederverkoop te dekken.

Tot de volledige betaling is het de koper verboden de goederen op welke wijze dan ook te vervreemden en zal hij geen enkele wijziging aanbrengen die de waarde ervan kan verminderen.

In geval van inbeslagneming of kennisgeving van een sommatie door een derde is de koper verplicht de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen en de derde op de hoogte te stellen van het in deze voorwaarden beding van eigendomsvoorbehoud.

Art. 10: Terugzending van goederen

De goederen moeten op de volgende wijze worden teruggezonden: 

a. Stuur binnen 8 dagen na levering een schriftelijk verzoek tot terugzending, met vermelding van de datum en het nummer van de borderel en de gemotiveerde reden voor de terugzending.

b. Onze beslissing en de voorwaarden van ons eventueel akkoord afwachten.

c. Indien wij akkoord gaan, moeten de goederen op het in ons akkoord vermelde adres terug verzonden worden, in hun originele verpakking en in een voor de verkoop geschikte staat om tegen de overeengekomen waarde gecrediteerd te worden.

Als de reden van de terugzending niet aan Vermeire Belting kan worden toegeschreven, wordt een administratieve forfait van 50 Euro exclusief BTW toegepast en worden de goederen aan 80% van hun waarde teruggenomen.

Art. 11: Garantie

Indien het verkochte product een fabricagefout of materiaalfout vertoont die het normale gebruik zou verstoren, zullen wij het defecte onderdeel vervangen gedurende een periode van 3 maanden na levering, met uitsluiting van alle andere schade die bedoeld is om de schade te vergoeden. Deze garantie vervalt automatisch wanneer het verkochte product onder abnormale omstandigheden getransporteerd, behandeld, opgeslagen, geplaatst of gebruikt is. Op straffe van verbeurdverklaring dient de koper ons onmiddellijk, uiterlijk binnen 48 uur na de ontdekking van het gebrek waarvoor hij een beroep op onze garantie wil doen, schriftelijk op de hoogte te stellen, met vermelding van de aard en de omvang van het gebrek en met het verzoek om het defecte product te inspecteren.

Art.12: Beperking van de aansprakelijkheid

VERMEIRE BELTING wijst elke aansprakelijkheid af in geval van een gebrek in de producten die zij in gebruik neemt of in geval van problemen in verband met de ingebruikname van deze producten.

VERMEIRE BELTING is slechts gebonden aan een middelenverbintenis met betrekking tot de ingebruikname van de producten en de hulp die eventueel nadien wordt verleend.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van harentwege, kan VERMEIRE BELTING niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, van materiële of materiële aard, en voor schade die de klant of derden zelf, door een persoon die voor haar handelt of door een personeelslid tijdens de uitvoering van haar diensten, lijdt.

Geen enkele vordering tot schadevergoeding of herstel met betrekking tot dergelijke schade zal worden aanvaard.

Art. 13: Resolutie

Wanneer het krediet van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor om, ook na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst, van de koper de garanties te eisen die wij voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen passend achten. Weigering om de overeenkomst na te leven geeft ons het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

In geval van insolvabiliteit van de koper, die zich bijvoorbeeld zou uiten in het bestaan van een of meerdere geprotesteerde deals, inbeslagname van zijn kant, opzegging van zijn bankleningen of opzegging van zijn dekking door onze kredietverzekeraar, alsook in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of vereffening, behoudt VERMEIRE BELTING zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te lossen, zonder dat dit afbreuk doet aan ons recht op het vorderen van bijkomende schadevergoeding.

Art.14: Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn hier te downloaden. VERMEIRE BELTING behoudt zich het recht voor om deze eenzijdig te wijzigen om rekening te houden met, in het bijzonder, eventuele wijzigingen in de wetgeving of specifieke behoeften; in dat geval zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing op alle bestellingen die de klant na het online plaatsen van deze nieuwe voorwaarden plaatst.

Art. 15: Verwerking van persoonsgegevens

De klant erkent duidelijk de mogelijkheid van het verzamelen, registreren en gebruiken door VERMEIRE BELTING van zijn persoonsgegevens en die van zijn eigen klanten. Deze gegevensverzameling heeft een zuiver contractueel karakter.

De klant wordt er ook van op de hoogte gebracht dat hij te allen tijde de dienstverlener kan verzoeken om toegang te krijgen tot de meegedeelde gegevens, om de correctie of verwijdering ervan te vragen, of op zijn minst om een verwerkingsbeperking te verkrijgen. Hij kan ook bezwaar maken tegen de verwerking indien deze onwettig blijkt te zijn of in ieder geval tot gevolg heeft dat zijn gegevens hem ter uitvoering van zijn recht op gegevenstransportabiliteit ter beschikking worden gesteld.

Alle informatie met betrekking tot de manier waarop VERMEIRE BELTING persoonsgegevens van haar klanten verzamelt en verwerkt, is volledig opgenomen in haar Privacycharter, dat kan worden geraadpleegd op haar website via de volgende link: www.vermeire.com

Art. 16: Bevoegdheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd in geval van een geschil.

10/2019