Mot de passe perdu ?

Vous avez perdu votre code d'accès ? Entre votre email-ci dessous

Demande d'accès

Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client

Vermeire :
Uw specialist in aandrijvingen Createur de solutions motion

Privacycharter - Regels voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Algemene informatie

Dit privacycharter is van toepassing op alle activiteiten, commerciële transacties of diensten uitgevoerd door de vennootschappen SA VERMEIRE TRANSMISSIES en NV VERMEIRE AANDRIJVINGEN, die opereren onder de handelsnaam "VERMEIRE BELTING". Deze Charter is beschikbaar op de website https://www.vermeire.com/fr/respect-de-la-vie-privee (hierna "de website" genoemd, en onder voorbehoud van andere contractuele documenten die bepaalde diensten die door VERMEIRE BELTING worden geleverd, zouden regelen).

Dit Privacycharter is van de vennootschap SA VERMEIRE TRANSMISSIONS, met maatschappelijke zetel in rue de la Filature, 41 B-4800 ENSIVAL (VERVIERS), ingeschreven bij de KBO onder nummer 0402.475.467 en van de vennootschap NV VERMEIRE AANDRIJVINGEN, met maatschappelijke zetel in de Gaston Crommenlaan 8 te B-9050 GENT, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0869.758.913.

(hierna "VERMEIRE BELTING" genoemd. "de "Dienstverlener", de "Gegevenscontroleur" of "Wij").

Dit VERMEIRE BELTING Privacycharter (hierna de "Privacycharter") is van toepassing op de relaties tussen VERMEIRE BELTING en derden (klanten, dienstverleners, leveranciers, enz.).

Het beheer van uw persoonsgegevens vereist de naleving van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

VERMEIRE BELTING verzamelt persoonlijke informatie alleen als deze op vrijwillige basis wordt verstrekt (toestemming), of als deze gerechtvaardigd is op grond van contractuele of precontractuele maatregelen, alsook op grond van een wettelijke verplichting van haar kant.

Door dit Charter te lezen en uw toestemming te geven of door een contractuele overeenkomst met VERMEIRE BELTING te sluiten, erkent u dat u de voorwaarden van dit Charter en de doelstellingen en verwerkingsmodaliteiten ervan hebt gelezen en aanvaard.

Dit Charter wordt aangevuld met wettelijke bepalingen en een Cookiebeleid.

2. Contactgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die worden verzameld en verwerkt tijdens uw bezoek aan de site en in het kader van de aangeboden diensten is VERMEIRE BELTING, waarvan de volledige contactgegevens als volgt zijn:

SA VERMEIRE TRANSMISSIONS, met maatschappelijke zetel in rue de la Filature, 41 B-4800 ENSIVAL (VERVIERS), ingeschreven bij de KBO onder nummer 0402.475.467.

NV VERMEIRE AANDRIJVINGEN, met maatschappelijke zetel in de Gaston Crommenlaan 8 te B-9050 GENT, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0869.758.913.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking beslist om niet in te gaan op de verzoeken van de betrokken persoon, erkent deze dat hij het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende overheid.

Als u vragen heeft over dit Charter, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: info@vermeire.com

3. Rechtsgrondslag van de verwerking

De gegevens kunnen worden verzameld met toestemming van de betrokken persoon, die op een specifieke, vrije en geïnformeerde wijze wordt gegeven.

Wij kunnen uw toestemming schriftelijk of elektronisch vragen. Zodra u uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken.

In een precontractuele fase kunnen de gegevens ook worden verzameld op grond van het feit dat zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de genoemde precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokken persoon zijn genomen.

Wanneer VERMEIRE BELTING een overeenkomst sluit met de betrokken persoon, is de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het tussen de partijen gesloten contract. 

Na de uitvoering van het contract stemt de betrokken persoon in met de verdere verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens door VERMEIRE BELTING voor zover de verwerking noodzakelijk is ten gevolge van een conflict tussen VERMEIRE BELTING en de betrokkene of ten gevolge van een wettelijke verplichting die hem wordt opgelegd.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens moeten verwerken omdat de geldende wetgeving vereist of toestaat dat bijvoorbeeld fraude of criminaliteit wordt voorkomen, opgespoord en onderzocht of om te voldoen aan specifieke belastingverplichtingen.

In veel gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens omdat wij daar een legitiem zakelijk belang bij hebben. Afhankelijk van de specifieke behandeling zullen de legitieme belangen van VERMEIRE BELTING over het algemeen bestaan uit (i) het nastreven van onze bedrijfsactiviteiten en -doelstellingen; (ii) de bescherming van ons bedrijf, onze aandeelhouders en onze klanten; (iii) de verbetering of verdere ontwikkeling van onze producten en/of diensten en onze bedrijfsactiviteiten in het algemeen; (iv) de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen, normen, richtlijnen en gedragscodes; en/of (v) het onderhoud en de verbetering van onze marktpositie.

4. Gegevens en doeleinden

Door het aangaan van een commerciële relatie met VERMEIRE BELTING, en door gebruik te maken van onze website, geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van de volgende persoonlijke gegevens:

·       Contactgegevens (zoals naam, titel, adres, e-mail en telefoonnummers);

·       Persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, geboortedatum en -plaats);

·       Overheids- en andere identificatienummers, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving;

·       Financiële informatie en rekeninggegevens (zoals bankrekeningnummer, rekeninggegevens, kredietgeschiedenis, kredietreferentie-informatie en andere financiële informatie);

·       Voicemail opnames;

·       Foto's tijdens evenementen;

·       Informatie die ons in staat stelt onze producten en/of diensten aan te bieden;

·       Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten;

·       Informatie over online activiteiten (zoals informatie van uw gebruik van de VERMEIRE BELTING website); en

·       Aanvullende bronnen, uit openbare informatiebronnen, van ratingbureaus.

·       Het postadres, e-mailadres, telefoonnummer en alle soortgelijke informatie die nodig of nuttig is voor de uitvoering van het contract en de follow-up van de aan ons gerichte verzoeken;

·       Uw domeinnaam en uw IP-adres worden automatisch gedetecteerd;

·       De datum en tijd van toegang tot de dienst;

·       De pagina's die gedurende een bepaalde periode zijn geraadpleegd;

·       De gebruikte browser, indien van toepassing;

·       Het platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd;

·       De zoekmachine en de gebruikte trefwoorden om de site van de dienst te vinden;

·       De gedownloade bestanden;

·       De keuze van de taal;

·       De site waar je vandaan komt;

·       In het algemeen, alle informatie die vrijwillig wordt verstrekt bij het gebruik van de diensten van VERMEIRE BELTING of een verzoek op de site.

 

Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

·       Sta toe dat deze gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie en marketingdoeleinden van VERMEIRE BELTING;

·        Om met u te kunnen communiceren;

·       Het opstellen, uitvoeren en beëindigen van contracten met betrekking tot onze producten en/of diensten;

·       Evalueren en beslissen over de voorwaarden van deze contracten;

·       Producten en/of diensten aan te bieden die wij aanbieden;

·       Verbeteren van de kwaliteit van onze producten en/of diensten;

·       Onderzoek en analyse uitvoeren;

·       Marketinginformatie verstrekken;

·       U toelaten te kunnen deelnemen aan soortgelijke wedstrijden en promoties;

·       Zorgen voor de veiligheid van de gebouwen en installaties van VERMEIRE BELTING;

·       Beheer onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur;

·       Beheren van klachten, opmerkingen en verzoeken;

·       Voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude of criminaliteit;

·       Voldoen aan de toepasselijke wetten en reglementaire verplichtingen;

·       Onze wettelijke rechten vast te stellen en/of te verdedigen.

·       Om het gebruik van deze gegevens mogelijk te maken in het kader van de contractuele relatie tussen VERMEIRE BELTING en de betrokken persoon;

·       U toegang te geven tot de diensten die worden aangeboden op de verschillende VERMEIRE BELTING sites en u toelaten om producten en diensten te bestellen en toepassingen te downloaden;

·       Uw aanvragen in te loggen en op te volgen (contactformulier, bestelformulier voor producten, downloads van applicaties);

·       Om u informatie over producten en diensten die VERMEIRE BELTING levert, ook per e-mail, door te geven;

·       Statistieken of marktonderzoek uit te voeren.

We bewaren ook alle optionele informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt voor direct marketingdoeleinden en om de site te verbeteren. De historiek van de aanvragen en de schriftelijke communicatie wordt ook bijgehouden om het beheer van de relatie met de gebruiker te vergemakkelijken.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij zijn zeer voorzichtig met de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij maken gebruik van erkende beveiligingsprocedures om de veiligheid van de overdracht van uw gegevens te waarborgen.

Om de dienstverlening aan haar gebruikers te verbeteren, onderzoekt VERMEIRE BELTING de statistieken met betrekking tot de bezoeken aan haar site. Het onderzoek van deze gegevens heeft echter geen betrekking op persoonsgegevens.

De website van VERMEIRE BELTING gebruikt cookies om bepaalde informatie op te slaan tussen twee bezoeken van de gebruiker aan haar website.

Persoonsgegevens worden op een strikt informele manier verwerkt, wat betekent dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt en dat medewerkers alleen toegang hebben tot persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor de aard en omvang van de betreffende taak. Het is werknemers verboden om persoonsgegevens te gebruiken voor privé- of commerciële doeleinden, ze aan onbevoegden te verstrekken of ze op een andere manier beschikbaar te stellen.

Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke informatie openbaar te maken op verzoek van een overheidsinstantie of indien het te goeder trouw wordt geacht dat een dergelijke openbaarmaking vereist is:

·       om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;

·       om onze rechten te beschermen of te verdedigen, in het bijzonder in verband met de diensten die via de Site worden aangeboden, of die van andere gebruikers van de Site;

·       indien dwingende omstandigheden dit rechtvaardigen, om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Site of het publiek te beschermen.

 

In het geval van een inbreuk op de beveiliging met als gevolg een schending van persoonsgegevens, stuur ons dan een e-mail naar info@vermeire.com.

6. Bewaring

Uw persoonsgegevens die door VERMEIRE BELTING worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in artikel 3 hierboven vermelde doeleinden, d.w.z. vanaf de precontractuele besprekingen tot het einde van het tussen de partijen gesloten contract, tenzij de opslag van de gegevens na het contract verplicht is door de wet, het decreet of de ordonnantie, of wegens een conflict dat het gebruik van de persoonsgegevens door de onderneming noodzakelijk maakt. De exacte duur is afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens bewaren.

7. Evenredigheid

VERMEIRE BELTING ziet erop toe dat de verzamelde persoonsgegevens adequaat, ter zake dienend en niet buitensporig zijn, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking zoals aangegeven in artikel 4 van dit Charter. 

8. Rechten van individuen

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht deze te wijzigen. U kunt uw verzoeken om inzage, wijziging of verzet richten aan het adres vermeld in artikel 2 van deze voorwaarden (door ons een kopie van uw identiteitskaart te sturen).

U moet het recht hebben om bevestiging van de verwerking van uw persoonsgegevens te krijgen of niet en, indien nodig, toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en informatie over de verwerking;

U kunt verzoeken om correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige gegevens.

U heeft het recht om op bepaalde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden;

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze wordt ingetrokken;

In het geval van geautomatiseerde individuele beslissing kunt u een tussenpersoon raadplegen, uw mening geven, een toelichting op de geautomatiseerde beslissing verkrijgen en deze beslissing betwisten.

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om (i) uw persoonsgegevens te laten verwijderen. In het geval dat uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, zal VERMEIRE BELTING redelijke maatregelen nemen om de verantwoordelijken voor de verwerking van uw verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen en om de ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte te brengen van uw verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen; (ii) u heeft het recht om een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen en, in het geval van een beperking, de verwerking te beperken tot een eenvoudige opslag; en (iii) u heeft het recht uw persoonsgegevens te ontvangen en die naar eigen inzicht te hergebruiken. VERMEIRE BELTING is op uw verzoek verplicht om uw persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

U heeft ook het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen, evenals het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens.

Bovendien zal elke e-mail of nieuwsbrief die u ontvangt een link bevatten waarop u kunt klikken om te stoppen met het ontvangen van promotionele informatie van ons.

9. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

Hoewel VERMEIRE BELTING alles in het werk stelt om uw privacy te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk alleen mogelijk als u ook zelf de nodige maatregelen neemt om uw privacy te beschermen.

Als betrokkene heeft U volgende verplichtingen :

·       volledige, nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie te verstrekken;

·       ervoor te zorgen dat alle gebruikersgegevens (zoals een gebruikersnaam, wachtwoord, token of pincode) vertrouwelijk worden behandeld, zodat ze alleen voor u toegankelijk blijven. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

·       geldige en bruikbare contactgegevens door te geven, zodat u binnen een redelijke termijn en op een redelijk vertrouwelijke manier gecontacteerd kunt worden.

10. Delen en overdragen van gegevens

In het kader van de hierboven in artikel 4 beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, de zogenaamde "ontvangers".

Deze derden (ontvangers) kunnen onder meer zijn:

·       Externe dienstverleners van derden (zoals accountants, deskundigen, juristen en andere professionele adviseurs; reis- en medische assistentieverleners; IT-systemen, hosting-dienstverleners, banken en financiële instellingen, schadebeheerders van derden en andere externe dienstverleners) die ons in de uitoefening van onze zakelijke activiteiten assisteren en adiviseren;

·       Overheidsautoriteiten;

·       derden die deelnemen aan gerechtelijke procedures en hun adviseurs; en

·       Andere derde partijen (ratingbureaus, bedrijfsinformatieverstrekkers, potentiële kopers en kopers of andere partijen in verband met een reorganisatie, verkoop, joint venture, fusie, overdracht of andere transactie, feitelijk of voorgenomen, met betrekking tot onze activiteiten, activa, ondernemingen of aandelen).

VERMEIRE BELTING kan de persoonsgegevens van de betrokkenen ontvangen of doorgeven aan landen buiten de Europese Unie.

Vanwege het wereldwijde karakter van onze activiteiten kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan entiteiten (ontvangers) in niet-EER-landen die geen adequate bescherming van persoonsgegevens bieden. Indien persoonsgegevens worden overgedragen van de EER naar een land buiten de EER dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens biedt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen normen die gelijkwaardig zijn aan de normen in dit document. Met andere woorden, VERMEIRE BELTING blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal de nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen.

Voor elke eventuele doorgifte aan een derde land garandeert VERMEIRE BELTING dat deze doorgifte op wettige wijze en in overeenstemming met de beginselen van de artikelen 44 en volgende van de Europese verordening inzake gegevensbescherming wordt uitgevoerd.

11. Marketingvoorkeuren

Als u een huidige of voormalige klant bent, bieden wij u de mogelijkheid om ons te informeren over uw marketingvoorkeuren. U kunt te allen tijde besluiten uw marketingvoorkeuren te wijzigen. U kunt er ook voor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen.

De door VERMEIRE BELTING gebruikte marketingcommunicatie kan de volgende elementen bevatten:

·       Ontvang e-mails en SMS-berichten van ons;

·       Ontvang telefoongesprekken en post of digitale post van ons;

·       Deel uw persoonsgegevens met ons voor marketingdoeleinden; en

·       Deel uw persoonsgegevens met geselecteerde externe partners voor marketingdoeleinden.

12. Wijziging van het charter

Dit charter kan te allen tijde door VERMEIRE BELTING worden gewijzigd in functie van wijzigingen op de site en de diensten die via de Site toegankelijk zijn, wijzigingen in de wetgeving of om enige andere legitieme reden.

Deze wijzigingen treden onmiddellijk na het online zetten in werking. Indien nodig zal u een e-mail worden gestuurd om u op de hoogte te stellen van deze wijzigingen.

04/2019